Regulamin


Pobierz Regulamin w PDF

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy w PDF
Pobierz oświadczenie o zwrocie płatności w PDF

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CONCEPT-CRAFT wraz z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym Concept-Craft oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
2. Sklep internetowy Concept-Craft (dalej: Sklep Internetowy) o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem: www.concept-craft.pl.
3. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Pan Jacek Stachowski (zwany dalej: „Sprzedającym”), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Stachowski Concept-Craft, pod adresem: ul. Krzywda 12A lok. B3, 30-710 Kraków, identyfikujący się numerami NIP: 676-235-12-96, REGON: 123046700, prowadzący również sklep stacjonarny (dalej: Sklep Stacjonarny) zlokalizowany pod adresem wskazanym w pkt. 4.1.
4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Kupującym kontakt ze Sprzedającym to:
1. adres: ul. Krzywda 12A lok. B3, 30-710 Kraków,
2. telefon: +48 886 799 308,
3. adres poczty elektronicznej: j.stachowski@concept-craft.pl.
5. Sprzedający porozumiewa się z Klientami za pośrednictwem strony internetowej: www.concept-craft.pl, a także telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sporządzanie, na podstawie dostarczonej dokumentacji lub opisu, wydruków 3D; sprzedaż wydruków 3D a także sprzedaż artykułów eksploatacyjnych do drukarek 3D i drukarek laserowych, sprzedaż urządzeń do druku 3D (zwane dalej: „Produktami”).
7. Sklep Internetowy umożliwia:
1. pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym;
2. otrzymywanie e-mailem informacji o promocjach oraz nowościach w ofercie Sklepu Internetowego, informacji o nowościach technologicznych w druku 3D, a także otrzymywania ofert od partnerów Sprzedającego;
3. personalizowanie zamówienia poprzez przesłanie własnego projektu druku 3D lub opisu projektu druku 3D (zwane dalej: „Zamówieniem spersonalizowanym”);
4. składanie ofert zakupu przez korzystające z niego osoby (zwane dalej: „Kupującymi” lub „Klientami”).
8. Dostępne za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt. 1.2. informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).
9. W celu dokonania rejestracji przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.
10. Korzystanie ze Sklepu Internetowego nie wymaga ponoszenia przez Kupującego żadnych opłat.
11. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne są:
1. komputer z dostępem do Internetu;
2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów powyższych aplikacji;
5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
12. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze Sklepu Internetowego.
13. Sprzedający zastrzega prawo przeprowadzania przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego w celu napraw technicznych i aktualizacji oprogramowania obsługującego Sklep internetowy.
14. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia wynikłe wskutek podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu bądź błędnego lub niedokładnego adresu email.
15. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości email) przed administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego.
16. W niniejszym Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, Kupującego, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Zamówienia
1. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z tej umowy.
3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przy użyciu następujących sposobów:
1. za pomocą formularza, dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, po zalogowaniu się do swojego konta, po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym;
2. za pomocą formularza, dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bez konieczności rejestracji w Sklepie Internetowym.
4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że Kupujący jest świadomy, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia kosztów dostawy. W przypadku zamówienia przy użyciu formularza, o którym mowa w pkt. 2.3.2. przed złożeniem zamówienia konieczne jest zaakceptowania Regulaminu.
5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty kupna określonego Produktu.
6. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zatytułowana „Concept-Craft – zamówienie numer …”, zawierającą potwierdzenie złożenia oferty przez Kupującego. Potwierdzenie to nie jest tożsame z zawarciem umowy, a informuje jedynie Kupującego, że jego oferta została złożona prawidłowo.
7. Zamówienia składane w sposób określony w pkt. 2.3. muszą zawierać następujące dane:
1. imię i nazwisko Kupującego składającego Zamówienie;
2. adres pocztowy Kupującego składającego Zamówienie w przypadku Kupującychzarejestrowanych w Sklepie Internetowym;
3. adres dostawy;
4. nazwy i ilości zamówionych Produktów;
5. wybrany sposób dostawy;
6. numer telefonu i adres e-mail składającego Zamówienie.
8. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia Zamówienia Sprzedający potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
9. W celu złożenia Zamówienia spersonalizowanego Kupujący przesyła Sprzedającemu poprzez odpowiedni interaktywny formularz znajdujący na witrynie Sklepu Internetowego plik projektu w formacie .CAD o rozmiarze nie większym niż 30 MB . Następnie niezwłocznie zostaje wysłana do Kupującego wiadomość e-mail zatytułowana „Concept-Craft – projekt spersonalizowany …”, która informuje Kupującego, że jego projekt został przesłany prawidłowo. W ciągu 5 dni od przesłania powyższej wiadomości, Sprzedający poinformuje Kupującego mailowo, czy projekt może zostać zrealizowany, wskazując na przyczyny odmowy lub przesyłając link do strony Sklepu Internetowego, na której możliwe jest złożenie Zamówienia na Zamówienie spersonalizowane zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym rozdziale Regulaminu.
10. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
11. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo wskazane w treści strony, na której znajduje się przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, o którym mowa w pkt. 2.4. Dla zamówień hurtowych składanych przez przedsiębiorców nie ma zastosowania Regulamin, a ich procedura opiera się o formularze zamówienia. Więcej informacji na temat zamówień hurtowych Kupujący może uzyskać kontaktując się ze bezpośrednio ze Sprzedającym za pośrednictwem kanałów wskazanych pkt.1.4.
12. W wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji (zawarcie umowy) Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym towarem.
13. Zakazane jest składanie Zamówień, a w szczególności Zamówień spersonalizowanych, w wyniku których powstałby Produkt o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste, majątkowe prawa autorskie, prawa z rejestracji wzorów użytkowych, znaków towarowych lub inne prawa wyłączne osób trzecich, w szczególności:
1. propagujący ustroje totalitarne, symbole z nimi związane, nawołujący do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
2. propagujący używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
3. o treści wulgarnej, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznane za obraźliwe;
4. zawierający dane osobowe osób trzecich oraz ich wizerunki bez stosownego upoważnienia;
5. podważający dobre imię lub renomę Sprzedającego lub osób trzecich;
6. naruszający zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
14. Zakazane jest również przesyłanie plików .CAD chronionych prawami osób trzecich lub mogących naruszać obowiązujące prawo lub Regulamin. Pkt. 2.13 stosuje się odpowiednio.
15. Sprzedający zastrzega prawo nierealizowania Zamówień, o których mowa w pkt. 2.13. i 2.14. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o odmowie mailowo w ciągu 24 godzinroboczych od złożenia Zamówienia.
16. Produkty lub ich elementy, mogą być chronione jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631) lub chronione innymi prawami wyłącznymi przysługującymi Sprzedającemu bądź osobom trzecim. Korzystanie z Produktów, ich elementów lub wzorów bez zezwolenia osoby uprawnionej lub upoważnienia ustawowego (np. takiego jak dozwolony użytek prywatny) jest zakazane.
3. Ceny i płatności
1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie Internetowym ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego sposobu dostawy, sposobu zapłaty i gabarytu przesyłki. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
1. przelewem na numer konta bankowego[_],
2. płatność w systemie PayPal,
3. płatność w systemie PayU,
4. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty,
5. płatność przy odbiorze, w Sklepie Stacjonarnym zlokalizowanym pod adresem wskazanym w pkt. 1.4.1.;
3. Płatność za zamówiony Produkt w przypadku wyboru opcji z pkt. 3.2.1 powinna być dokonana przez Kupującego w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedającego (przyjęcia zamówienia do realizacji).
4. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisów wskazanych w pkt. 3.2.2. i 3.2.3., dokonywane są odpowiednio za pośrednictwem serwisów https://www.paypal.com/pl/ albo http://www.payu.pl/ należących do osób trzecich, innych niż Sprzedający.
4. Dostawa
1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zamiaru dokonania zakupu z dostawą poza terytorium Polski, Sprzedający prosi o kontakt mailowy na adres wskazany w pkt 1.4.3 – w takiej sytuacji warunki dostawy będą ustalane indywidualnie.
2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.1., 3.2.2. i 3.2.3. realizacja Zamówienia (przekazanie przewoźnikowi) zostanie rozpoczęta nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
3. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.4. i 3.2.5. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
4. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów, których koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia:
1. za pośrednictwem kuriera DHL:;
2. za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym;
3. przesyłką pobraniową;
4. poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego w Sklepie Stacjonarnym zlokalizowanym pod adresem wskazanym w pkt. 1.4.1.
6. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.5.1.-4.5.5. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.
7. Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.5.5., możliwy jest wyłącznie w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego, to jest od 11.00 do 16.00 (poniedziałek-piątek). Jednocześnie mile widziane będzie wcześniejsze uzgodnienie przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru.
8. Za miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedającego uważa się adres dostawy wskazany przez Kupującego lub – w przypadku odbioru osobistego – adres Sklepu Stacjonarnego wskazany w pkt. 1.4.1.
5. Prawo odstąpienia
1. Konsument nabywający Produkt w Sklepie Internetowym ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu lub jego osobistego odbioru, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4.1. adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 2.12.
2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany Sprzedającego) w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w pkt. 3.2.4. lub 3.2.5. zwrot płatności nastąpi, za zgodą i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Formularz zgody na zwrot płatności przelewem bankowym, który stanowi załącznik do Regulaminu, jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w 2.12. lub łącznie z przesłanym Produktem.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827), w szczególności gdy Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. wydruk 3D wytworzony na podstawie Zamówienia spersonalizowanego).
6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Sprzedający przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Sprzedający starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Sprzedający zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu Internetowego. W ramach wdrożonej Polityki Prywatności Sprzedający informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Kupujących.
2. Administratorem danych osobowych jest Pan Jacek Stachowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Stachowski Concept-Craft pod adresem: ul. Krzywda 12A lok. B3, 30-710 Kraków, identyfikujący się numerem NIP: 676-235-12-96, REGON: 123046700, będący właścicielem Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem: www.concept-craft.pl
3. Zbiory danych osobowych: Rejestr klientów sklepu internetowego oraz Rejestr użytkowników sklepu internetowego (w Regulaminie określanych jako: „Kupujący”) zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych.
6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.
7. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu Zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.).
8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
9. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.
10. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.
11. Kupujący mają prawo do:
1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych. W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e–mail na adres wskazany w pkt. 1.4.3., bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.4.1.
12. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Sklepu Internetowego. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Sklepu Internetowego.
7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne
1. Zawartość i struktura Sklepu Internetowego chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć lub projektów w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.
2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.
8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą
elektroniczną
1. W razie świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422) w zakresie tych usług, z zastrzeżeniem pkt. 8.10.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.10.
3. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu internetowego, dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego lub osób trzecich;
8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści
4. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu Internetowego jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie internetowym. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie Internetowym treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Sprzedający upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania się przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji lub poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.4.1.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w pkt. 1.4.3.) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, określającego umowę, która ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie umowy tożsame jest z usunięciem konta Klienta.
8. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.4.1.) bądź poprzez pocztę elektroniczną (wysyłając ją na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.4.3.);
2. reklamacja powinna zawierać:
1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;
2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
3. uzasadnienie;
3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;
4. po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
9. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:
1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu Internetowego zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
10. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8.1.-8.9. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.
9. Newsletter
1. Kupujący podczas procedury rejestracji w Sklepie Internetowym może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach w ofercie Sprzedającego, a także ofert partnerów Sprzedającego. W przypadku wyrażenia przez Kupującego takiej zgody Sprzedający może wysyłać Kupującemu biuletyn informacyjny (newsletter) na podany przez Kupującego adres e-mail.
2. Każda osoba może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego (newslettera) na podany adres poczty elektronicznej.
3. Z otrzymywania newslettera można zrezygnować samodzielnie, poprzez przesłanie pustej wiadomości na adres: [_].
10. Reklamacje
1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
3. W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego) mogą być zgłaszane:
1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.4.1;
2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 1.4.3.
5. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
6. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
7. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
8. Sprzedający nie udziela gwarancji na Produkty. Informacje dotyczące warunków i długości gwarancji znajdują się w witrynie Sklepu Internetowego na stronie danego Produktu.
9. Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.
11. Postanowienia końcowe
1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
2. Sprzedający może zmienić niniejszy Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.
3. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze Sklepu Internetowego i biuletynu informacyjnego oraz upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu Sklepu Internetowego. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.
4. Powołane w niniejszym Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410).
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. 1.4.1.
7. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu Internetowego mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.03.2015 roku.

Znajdź nas

Zapisz się do newslettera

Zapoznałem się i akceptuje regulamin Tu możesz przeczytać, zapisać lub wydrukować Regulamin
Zgoda na przetwarzanie danych (pokaż) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pana Jacka Stachowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Stachowski Concept-Craft, NIP: 676-235-12-96, podanych w rejestracji danych osobowych w celach marketingowych i promocji, w szczególności w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi newslettera, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).”
Zgoda na przesyłanie inf. handlowej (pokaż) „Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Pana Jacka Stachowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Stachowski Concept-Craft, NIP: 676-235-12-96, informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).”